مسابقه شماره ۴کانال سایت

سوال اول) آخرين نفر از اهل بيت كه وارد بر كساء شد چه كسی بود؟